Logo 1 Logo 2

Üldinfo õpilasele

Vajalikud viited | Eksamite info | Juhendid ja abimaterjalid

Õppeaasta on jagatud viieks 7-nädalaseks perioodiks. Õppeaasta täpsem ajakava kinnitatakse hiljemalt eelneva õppeaasta mai alguses.

Õppetöö toimub kas hommikuses või õhtuses vahetuses. Koolipäevad on E, T, K ja N.

Õppetöö toimub kooli õppekava alusel. Õpitulemuste hindamise aluseks on kooli õppekavaga kinnitatud hindamisjuhend. Kursuse käigus õpilased hindeid ei saa, õpitulemusi hinnatakse punktidega, mis kursuse lõpus summeeritakse ja neist saab hinne.

Õppematerjalid on õpilastele kättesaadavad Moodle’i keskkonnas ning õppetöö tulemusi näevad õpilased e-päevikus. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud eksamid toimuvad Haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud aegadel. Koolieksamite ja eksternide eksamite toimumise ajakava kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga hiljemalt jooksva õppeaasta märtsis.

Õppeaastas on viis vaheaega, mille kinnitab Haridus- ja teadusminister oma määrusega.

Õpilased ja õpetajad lähtuvad oma tegevuses kooli kodukorrast.

Eksamite info

Põhikooli lõpetamiseks peab sooritama 3 eksamit:

Lõpetamiseks peab õpilane lisaks eksamitele sooritama loovtöö.


Gümnaasiumi lõpetamiseks peab sooritama 3 riigieksamit:

Lisaks koolieksami (geograafia, füüsika või ühiskonnaõpetus) ning koostama ja kaitsma uurimis- või praktilise töö.

Juhendid ja abimaterjalid

Dokument | kirjeldus
Õpilasuurimuse koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhend
Õpilastöö vormistamise näidis (Microsoft Office)
Õpilastöö vormistamise näidis (LibreOffice)
Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise kord
Praktilise töö koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhend
Loovtöö koostamise kord põhikoolis
Hindamisjuhend
Esitluse koostamise juhend
E-päevik ja Moodle juhend (PDF)

E-päevik ja Moodle juhend (video)

PTG kirjalike tööde juhend 1

PTG kirjalike tööde juhend 2