Logo 1 Logo 2

Õpilasesindus

Õpilasesindusse kuuluvad kõik tugiõpilased.


Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimäärus

1. Üldsätted

1.1 Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna esindus, mis koosneb klasside esindajatest (klassivanem/ad).

1.2 ÕE juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli juhtkonnaga, ÕE põhimäärusest ning Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

1.3 Põhimääruse kinnitab Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor.

2. Eesmärk

2.1 Kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi.

2.2 Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele(kooskõlas juhtkonnaga).

2.3 Järgida ning edendada kooli traditsioone.

2.4 Esindada kooli(kooskõlas noorsootööjuhiga).

2.5 Algatada ja organiseerida üritusi(kooskõlas noorsootööjuhiga).

2.6 Üldise koolielu rõõmsamaks ja aktiivsemaks muutmine.

3. Koosseis

3.1 President ja asepresident.

3.2 Sekretär ja asesekretär.

3.3 Klassivanemad.

4. Presidendi valimise kord

4.1 President valitakse õppeaasta esimesel üldkoosolekul ÕE liikmete poolt.

4.2 Igal ÕE liikmel on kolm häält (kehtib /Hääletamiskord/, punkt 3).

4.3 Iga ÕE liige kirjutab hääletussedelile kolme favoriidi nime.

4.4 Vastavalt tulemustele moodustatakse pingerida.

4.5 Enim hääli saanud isik saab presidendiks, temast järgmine asepresidendiks.

4.6 President valib ÕE liikmete seast sekretäri ning asesekretäri.

4.7 Presidendi tagasiastumisel läheb koht asepresidendile ning tema koha saab üldkoosolekul kolmandana enim hääli saanud ÕE liige.

5. Kohustused ja juhtimine

5.1 ÕE kohustub täitma moraalinõudeid ja seadusi.

5.2 Õpilasesindus osaleb noorsootööjuhi poolt läbiviidavatel infokoosolekutel kord kuus – infovahetus, vajalike materjalide taotlus, jooksvad küsimused.

5.3 ÕE kohustub pidama vähemalt ühe(1) koosoleku kahe infokoosoleku vahel.

5.4 Presidendi puudumisel juhib ÕE koosoleku läbiviimist asepresident.

5.5 ÕE koosoleku protokollijaks on sekretär või asesekretär.

5.6 Sekretär või asesekretär korraldab ÕE omavahelist kirjavahetust ning dokumendihaldust(kooskõlas noorsootööjuhiga).

5.7 Koosoleku toimumiseks on vajalik presidendi(või asepresidendi), sekretäri(või asesekretäri) ning vähemalt kolme klassivanema kohalolek.

5.8 Tähtsamad otsused tehakse teatavaks kooli stendil(kooskõlas noorsootööjuhiga).

6. Hääletamine

6.1 Kõik otsused võetakse vastu koosoleku liikmete häälteenamusel.

6.2 Kui poolt ja vastu hääled jagunevad võrdselt, jääb lugema presidendi hääl.

6.3 Hääletuse tulemus fikseeritakse kirjalikult.

6.4 Vastuvõetud otsused esitatakse kirjalikult noorsootööjuhile järgneva kolme(3) päeva jooksul.

7. Põhimääruse muutmine

7.1 ÕE liikmed võivad teha ettepaneku põhimääruse muutmiseks.

7.2 Põhimääruse muutmise ettepanekut peab toetama konkreetne argument.

7.3 Kui ettepanek on põhjendatud, läheb muudatus hääletamisele.

7.4 Põhimäärust saab muuta vaid häälteenamusel.

8. Tegevuse lõpetamine

8.1 ÕE tegevuse lõpetamiseks on vajalik kirjalik põhjendus(kooskõlas noorsootööjuhiga).

8.2 ÕE tegevus lõpetatakse vastavalt õpilasesinduse põhimääruse hääletamisseadusele. (5.)